Prohlížeč webového obsahu

Logistické podmínky

Při obchodní spolupráci dodavatele/prodávajícího (dále jen „dodavatel“) se společností Alliance Healthcare s.r.o. /kupujícím (dále jen „AH“) se dodavatel zavazuje dodržovat níže uvedené povinnosti:

 

1) Dodržování BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

 • Dodavatel musí garantovat, že jeho řidiči či řidiči jeho smluvních partnerů mají platné proškolení z BOZP.
 • V areálu AH je zákaz kouření mimo vymezené prostory, který musí dodavatel, jeho řidiči či řidiči jeho smluvních partnerů dodržovat.
 • Řidič dodavatele či jeho smluvního partnera:
  1. musí mít při vykládce i nakládce zboží na rampě nasazenou reflexní vestu.
  2. musí mít při vykládce i nakládce zboží na rampě pracovní obuv minimálně ve specifikaci O1 a vyšší.
  3. se musí řídit v areálu pokyny zaměstnanců AH
  4. nesmí bez souhlasu zaměstnanců AH vstupovat do objektu AH
  5. musí dodržovat předepsanou rychlost v areálu AH
  6. je povinen dodržovat platná hygienická a bezpečnostní opatření spojená s pandemií
 • AH zapůjčí řidiči dodavatele či řidiči jeho smluvních partnerů manipulační techniku pouze v případě, pokud se prokáže platným školením na tuto danou techniku

2) Kvalita palet

 • Dodavatel se zavazuje dodávat zboží AH na paletách v kvalitě – viz příloha „Kategorie palet“
 • AH si vyhrazuje právo vrátit dodavateli palety v takové kvalitě, v jaké jí byly dodavatelem dodány. V případě, že je zboží dodáno na paletách, které neodpovídají kvalitou požadavkům, uvedeným v příloze „Kategorie palet“, je AH oprávněna zboží nepřijmout a vrátit dodavateli, nebo žádat přeskládání zboží na palety poskytnuté AH ze strany řidiče dodavatele či řidiče jeho smluvního partnera

3) Dodávky zboží

 • Termín/den dodání zboží musí být oboustranně odsouhlasen dodavatelem a AH. Dodavatel musí vždy dodržovat dohodnutý termín dodání. Dodání zboží na všechna distribuční centra (DC) AH je prováděno dodavatelem na jeho náklady, pokud není dohodnuto jinak.
 • Dodavatel je povinen složit zboží na rampu DC AH bez pomoci zaměstnanců AH

 

Kategorie palet